Home - Belgische publieke actoren - Samenwerkingsakkoord

Samenwerkingsakkoord

De uitvoering van REACH is deels een federale, deels een gewestelijke bevoegdheid en deels een bevoegdheid van de gemeenschappen. De complexiteit van de toepassing en handhaving van REACH vereist een gecoördineerde aanpak.

Daarom is er een REACH-samenwerkingsakkoord afgesloten tussen de bevoegde federale en gewestelijke overheden. Het akkoord beoogt een gecoördineerde en doeltreffende uitvoering van REACH in België (overeenkomstig artikel 92 bis, § 1, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming van de instellingen).

Gezien de beperkte bevoegdheden van de gemeenschappen wordt voor deze bevoegdheden REACH geïmplementeerd in het kader van een reeds bestaand samenwerkingsakkoord (het Samenwerkingsakkoord van 10 december 2003 tussen de federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, de Franse Gemeenschapscommissie, het Vlaams Gewest, het Waalse Gewest, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, voor de samenwerking tussen de beleidsdomeinen van milieu en gezondheid (NEHAP).

Binnen het kader van het REACH-samenwerkingsakkoord zijn drie comités opgericht. Twee comités staan in voor de gecoördineerde aanpak van de toepassing en handhaving van REACH. Een derde comité zal voornamelijk zorgen voor wetenschappelijke ondersteuning.

Contact

Secretariaat

Galileelaan 5/2
1210 Brussel Tel : +32 2 524 97 97

info@health.fgov.be


Contact