Home - REACH - Algemeen

Algemeen

Wat is REACH?

REACH is de verordening met betrekking tot de registratie, evaluatie en autorisatie van chemische stoffen. REACH omvat ook de beperkingen die voor die stoffen gelden en is van kracht sinds 1 juni 2007.

REACH heeft als doel te zorgen voor een ‘hoog niveau van bescherming van de menselijke gezondheid en het milieu, met inbegrip van de bevordering van alternatieve methoden voor de beoordeling van de gevaren van stoffen en het vrije verkeer van stoffen op de interne markt en beoogt tegelijkertijd het concurrentievermogen en de innovatie te verbeteren’. (artikel 1.1).

 

Doelstellingen

REACH beoogt:

- een betere bescherming van de gezondheid en het milieu tegen de risico’s van chemische stoffen;

- een versterking van het concurrentievermogen van de Europese chemische sector, een heel belangrijke sector in de Europese economie;

- de bevordering van alternatieve methoden;

- het vrije verkeer van stoffen op de interne markt van de Europese Unie.

 

Meer verantwoordelijkheid voor de sector

De grote innovatie van REACH is dat de sector de grootste verantwoordelijkheid draagt voor het beheer van de risico’s van de chemische stoffen en voor het verstrekken van geschikte veiligheidsinformatie aan de gebruikers.

De verordening geeft de Europese Unie tegelijkertijd de mogelijkheid om bijkomende maatregelen te treffen voor bijzonder gevaarlijke stoffen.

REACH bracht ook het Europees Agentschap voor Chemische Stoffen (ECHA) tot stand, dat in het hele proces een centrale coördinerende en uitvoerende rol speelt.

Alle fabrikanten en invoerders van chemische stoffen zijn verplicht om de risico’s verbonden aan de stoffen die zij produceren en op de markt brengen te bepalen en te beheren. Voor stoffen die worden vervaardigd en ingevoerd in hoeveelheden van een ton of meer per jaar en per onderneming moeten de fabrikanten en invoerders bewijzen dat ze alle bepalingen naleefden aan de hand van een registratiedossier dat ze aan het ECHA voorleggen.

 

REACH voorziet:

  • de registratie bij het ECHA van de stoffen die in hoeveelheden van minstens 1 ton per jaar worden vervaardigd of ingevoerd, door elke fabrikant of invoerder;
  • de evaluatie door de bevoegde instanties van bepaalde stoffen die worden geselecteerd op basis van de tonnage en andere criteria;
  • de autorisatieprocedure voor de meest zorgwekkende stoffen;
  • de beperkingsprocedure voor bepaalde gevaarlijke stoffen en preparaten en bepaalde gevaarlijke voorwerpen.

 

Toepassingsdomeinen

De REACH-verordening is van toepassing op de vervaardiging, het in de handel brengen of het gebruik van stoffen als zodanig of in mengsels en voorwerpen. REACH is ook van toepassing op het in de handel brengen van mengsels.

REACH geldt voor alle stoffen, met enkele uitzonderingen:

- radioactieve stoffen

- stoffen die onder douanetoezicht vallen

- het vervoer van stoffen

- niet-geïsoleerde tussenproducten

- afval

Er zijn nog verschillende andere stoffen die zijn vrijgesteld van bepaalde delen van de bepalingen van REACH, wanneer een andere, gelijkgeschakelde wet van kracht is (bijvoorbeeld stoffen gebruikt in geneesmiddelen).

Contact

Secretariaat

Galileelaan 5/2
1210 Brussel Tel : +32 2 524 97 97

info@health.fgov.be


Contact