Home - REACH - REACH-procedures - Restrictie

Restrictie

REACH voorziet een beperkingsprocedure voor een reglementering van de productie, de verkoop of het gebruik van bepaalde stoffen op het grondgebied van de EU wanneer die een onaanvaardbaar risico voor de gezondheid of het milieu vormen. Die activiteiten kunnen worden beperkt en eventueel zelfs worden verboden. De beperking vormt in zekere zin een ‘vangnet’ dat een oplossing moet bieden voor risico’s die niet door de andere REACH-procedures worden gedekt.

Voor elke stof als dusdanig of in een preparaat of voorwerp kunnen beperkingen gelden als werd aangetoond dat de risico’s op gemeenschapsniveau moeten worden aangepakt.

De beperkingen op een stof kunnen gelden op alle toepassingen of op bepaalde specifieke toepassingen.

Bijlage XVII van de REACH-verordening bevat een lijst met alle stoffen waarvoor beperkingen gelden. De bestaande beperkingen bepaald in de richtlijn met betrekking tot het op de markt brengen en het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen en preparaten (76/769/EEG) werden omgezet in REACH.

Contact

Secretariaat

Victor Hortaplein 40 bus 10,
1060 Brussel Tel : +32 2 524 97 97

info@environment.belgium.be


Contact