Wetgeving

1) Voor de uitvoering van REACH hebbende verschillende bevoegde overheden in België de respectieve wetgevingen aangepast:

 

FEDERALE OVERHEID :

Wet van 21 december 1998 betreffende de productnormen ter bevordering van duurzame productie- en consumptiepatronen en ter bescherming van het leefmilieu, de volksgezondheid en de werknemers, zoals gewijzigd bij

- Wet van 10 september 2009 (Belgisch Staatsblad 19/10/2009) [REACH]

- Wet van 27 juli 2011 (Belgisch Staatsblad 19/8/2011) [REACH + CLP]

 

Federale procedure voor aanvragen tot vrijstelling op basis van defensiebelangen (Belgische Staatsblad 27/3/2014)

Meer info : http://www.eda.europa.eu/REACH/default.aspx

 

VLAAMS GEWEST

- Besluit van 12 december 2008 van de Vlaamse Regering tot uitvoering van titel XVI van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid (Belgisch Staatsblad 10/2/2009)

- Besluit 30 april 2009 van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2008 tot uitvoering van titel XVI van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid en tot wijziging van diverse andere besluiten (Belgisch Staatsblad 25/6/2009)

- Decreet van 21 december 2007 tot aanvulling van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid met een titel XVI «Toezicht, handhaving en veiligheidsmaatregelen » (Belgisch Staatsblad 29/2/2008), gewijzigd bij

o Decreet van 30 april 2009 (Belgisch Staatsblad 25/6/2009)

o Decreet van 12 december 2008 (Belgisch Staatsblad 4/2/2009)

 

BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

Ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de milieuvergunningen (Belgisch Staatsblad 26/6/1997) & Besluit van 2 september 2010 van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende diverse bepalingen betreffende de exploitatie van en het toezicht op inrichtingen die bepaalde aan de REACH-verordening onderworpen stoffen als zodanig of in een mengsel gebruiken (Belgisch Staatsblad 24/9/2010)

Ordonnantie van 25 maart 1999 betreffende de opsporing, de vaststelling, de vervolging en de bestraffing van misdrijven inzake leefmilieu (Belgisch Staatsblad 24/6/1999), gewijzigd door Ordonnantie van 9 december 2010 betreffende de toepasselijke sancties in het geval van niet-naleving van de Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2006 inzake de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van chemische stoffen (REACH) (Belgisch Staatsblad 17/12/2010)

 

WAALS GEWEST

Decreet van 5 juni 2008 betreffende de opsporing, de vaststelling, de vervolging en de beteugeling van milieuovertredingen en de herstelmaatregelen inzake leefmilieu (Belgisch Staatsblad 20/6/2008)

Programmadecreet van 22 juli 2010  houdende verschillende maatregelen inzake goed bestuur, bestuurlijke vereenvoudiging, energie, huisvesting, fiscaliteit, werkgelegenheid, luchthavenbeleid, economie, leefmilieu, ruimtelijke ordening, plaatselijke besturen, landbouw en openbare werken (Belgisch Staatsblad 20/8/2010)

 

 

2) Aanvullende federale wetgeving in België

Hierin vindt u de wettelijke bepalingen terug voor de:

- Taal van het etiket

- Taal van het veiligheidsinformatieblad voor gevaarlijke mengsels

Koninklijk besluit van 13 november 2011 tot vaststelling van de retributies en bijdragen verschuldigd aan het Begrotingsfonds voor de grondstoffen en de producten

- zie ook het Antigifcentrum

Koninklijk besluit van 24 mei 1982 houdende reglementering van het in de handel brengen van stoffen die gevaarlijk kunnen zijn voor de mens of voor zijn leefmilieu

Koninklijk besluit van 11 januari 1993 tot regeling van de indeling, de verpakking en het kenmerken van gevaarlijke mengsels met het oog op het op de markt brengen of het gebruik ervan

Contact

Secretariaat

Victor Hortaplein 40 bus 10,
1060 Brussel Tel : +32 2 524 97 97

info@environment.belgium.be


Contact